1. Definicje

Sprzedawca:

Sekwoja Maria Marczak sp.j.

Dąbków 16, 37-610 Lubaczów,

NIP: 793-000-14-05


Kupujący:

każda osoba fizyczna i prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Sklep prowadzi sprzedaż mebli za pośrednictwem sklepu internetowego pod nazwą Bedmoor.pl

Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu informacji o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klient a podając adres e-mail i hasło.


§ 3. Rejestracja, warunki składania zamówień


Rejestracja jest dobrowolna. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz.

Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać dodatkowo: nazwę firmy, NIP

Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Zamówienia można składać poprzez e-mail przez 24 godziny na dobę.

Wpłata na konto bankowe należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/błędne wypełnienie przez Kupującego formularza kontaktowego.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail

Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionego towaru do Klienta (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).


§ 4. Formy płatności

Nr konta firmy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 10 9101 0003 2001 0000 5597 0001

Całość płatna przelewem z góry lub zaliczkowo a reszta płatna również przelewem po podaniu numeru listu przewozowego.

Płatności mogą być dokonane przy odbiorze towaru uprzednio zaliczkowane przy składaniu zamówienia.

Mogą Państwo również płacić przez Płatności.pl - czyli przelewami internetowymi.

Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT.

Dokumenty są wysyłane w formie elektronicznej - e-dokument/e-faktura wysyłane na adres e-mail Klienta. Na życzenie Klienta wysyłamy również faktury w wersji standardowej-papierowej.

Faktury zakupu są wystawiane przez Księgowość w terminie 7 dni od daty wysyłki towaru i kierowane do Kupującego.


§ 5. Dostawa i koszty wysyłki

O koszcie transportu Klient informowany jest przy zakupie (treść opisu przedmiotu).

Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i sporadycznie ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie, o czym Klient jest każdorazowo informowany.

Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail w dniu wysyłki.

Meble dostarczane są w paczkach - są to przesyłki niestandardowe wysyłane na podstawie umowy. Opakowanie stanowią grube powłoki foliowe.

Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Klienta adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.

Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.


§ 6. Ochrona danych osobowych

Dokonując rejestracji Klient udziela Sprzedawcy zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.


§ 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie listem poleconym.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

umów dotyczących świadczeń, które nie są pieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kleinta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.

Kupujący może zwrócić towar noszący ślady użytkowania, jednak Sprzedający w tej sytuacji może zmniejszyć zwracaną kwotę o „zmniejszoną wartość”.

Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta w konto bankowe .

Klient odsyła towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Klient przed odesłaniem towaru powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, celem poinformowania o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży.

Jeśli Klient wybrał niestandardowy, droższy, sposób dostawy (np. dostawa tego samego dnia), wówczas Sprzedający może zwrócić koszt dostawy w wysokości najtańszej dostępnej formy.

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad a Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przez 2 lata od zakupu.


§ 8. Reklamacje


Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną .

Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

Imię i nazwisko,
numer zamówienia,
opis niezgodności towaru z umową,
datę zakupu,
protokół szkody,

Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: info@bedmoor.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

Wyświetlana paleta kolorystyczna zależna od indywidualnej kalibracji monitora komputerowego/ekranu Klienta, powodująca nieznaczne różnice kolorystyczne nie stanowi podstawy reklamacji.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty przesyłki reklamowanego towaru podlegają zwrotowi, w przypadku uznania reklamacji.

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 9. Postanowienia końcowe

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Dodatkowo informacje o zmianach będą publikowane na stronach sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.